ජාතියේ ප්‍රගතියට භාෂාවේ බලපෑම
தேசத்தின் முன்னேற்றத்தில் மொழியின் செல்வாக்கு
Influence of language on Nation progress

මිනිසුන් අතර හොඳ සන්නිවේදනයක් ජාතියක් ගොඩනැගීමට උපකාරී වේ, භාෂාව ඒ සඳහා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

மக்களுக்கிடையிலான நல்ல முறையிலான கருத்துப் பரிமாற்றங்களெ ஒரு நாட்டை கட்டியெழுப்ப உதவுகிறது, அதில் மொழி முக்கிய பங்காற்றுகிறது

Understanding of different views and exchange of ideas are the heart of Nation Building - Language has huge role to play
"If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart" by Nelson Mandela
සිංහල සහ දෙමළ භාෂා අතර සමානකම්
சிங்கள-தமிழ் மொழிகளுக்கு இடையிலான ஒற்றுமை
Closeness of Sinhala and Tamil languages

Government launched Trilingual Policy in 2012. It is very good move in the correct direction, But long way to go in term of implementation.

A Trilingiual Sri Lanka - Towards Trilingualism
Min.Vasudeva Nanayakkara on the Implementation of the Language Policy

“Do you want two languages and one nation, or one language and two nations?” by Dr. Colvin R. de Silva


Old National Identity Card (some citizen of the country cannot understand what is written)

New National Identity Card (Very good change. All the citizen of the can read the card without any problem)

In Jaffna (largerly Tamils live in this area)

In Mullaitivu (largerly Tamils live in this area and they were the centre of the attention during the final stages of the war)

  • "Inside Sri Lanka's war-torn North-Eastern Corner" from BBC
  • "Island Language Issue" from Island
  • "Learning from Japan to build a culture of peace in Sri Lanka" from Island